Breadcrumbs


שמירת פרטיות

כללי

רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ והחברות הקשורות שלה ("רקיט בנקיזר") מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתרי האינטרנט שלנו או המגיב לפרסומות האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע אותו רקיט בנקיזר תאסוף ואת השימוש שייעשה על ידה במידע זה. כמו-כן, הצהרה זו תנחה אותך כיצד לנהוג אם אינך מעונין באיסוף או שיתוף המידע האישי שלך כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט של רקיט בנקיזר או מגיב לפרסומות האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו.